Grønn mobilitet - Storebrand og Aimo Park

<Tilbake

Bærekraftsstrategi 

Sammen skal vi bidra til å fremme grønn mobilitet på Storebrands eiendommer på en måte som sikrer langsiktig avkastning, samtidig som selskapets kjerneverdier, ambisjoner og forpliktelser ivaretas.

Våre kjerneverdier

 • Vi baserer vår virksomhet på FNs bærekraftsmål.
 • Vi hjelper kundene våre til å leve mer bærekraftig.
 • Vi er en ansvarlig arbeidsgiver.
 • Våre prosesser og beslutninger er basert på bærekraft.
 • Vi samarbeider for å nå FNs bærekraftsmål.
 • Vi er transparente om vårt arbeid og våre bærekraftsresultater.

Overordnet målsetting

 • Økende andel grønne investeringer iht. EU taksonomien.
 • Minkende negativ påvirkning iht. SFDR PAIs*.
 • Fem stjernes GRESB-rating*.
 • Sertifisert portefølje og økende karakter på sertifikatene. Breeam In-Use.

Sammen skal vi bidra til oppfyllelse av Storebrand Eiendom sin bærekraftsstrategi

E1.Klimatilpasset portefølje
Vi skal sikre porteføljens robusthet mot verditap som følge av fysisk klimarisiko og annen naturrisiko.

E2. 1,5 graders investeringer
Vi skal bidra til klimanøytralitet (Net Zero) i 2050 i henhold til Parisavtalen. Porteføljen innrettes mot 1,5-graders utslippsbane i 2030.

E3. Sirkulære løsninger
Vi skal primært velge sirkulære løsninger i all vår aktivitet. Bruk av nye material- og naturressurser skal reduseres, vi skal redusere avfallsmengden og unngå at materialressurser går ut av kretsløpet.

E4. Biologisk mangfold

Vi skal påvirke lokalmiljøet positivt ved å fremme biologisk mangfold og forhindre forurensning til luft, jord og vann.

S1. Sunne og inkluderende bygg og nabolag

Vi skal arbeide for sunne bygg og nabolag som fremmer helse og trivsel, sikkerhet og produktivitet blant leietakere, brukere, leverandører og naboer. 

S2. Anstendig arbeidleverandørkjeden

I våre anskaffelser skal vi unngå korrupsjon og hvitvasking og sikre anstendige arbeidsforhold og ivaretakelse av menneskerettigheter i leverandørkjeden og hos andre interessenter.

S3. Likestilling, mangfold og trivsel blant ansatte

Storebrand Eiendom er en attraktiv og inkluderende arbeidsplass med friske og motiverte ansatte som gjenspeiler mangfoldet i det moderne samfunnet.

G3. Datadrevet og transparent innsikt og komm.

Vi er transparente om vårt arbeid og våre bærekraftsresultater, og jobber for å bli en heldigital forvalter med et godt og tilgjengelig datagrunnlag.

Hvordan skal vi følge opp dette?

 • Redusert energiforbruk gjennom overvåkning og styring, optimalisering og investeringer.
 • Kjøp av "grønn strøm" til lading.
 • Redusere avfall og legge til rette for økt sortering og ombruk.
 • Velge sirkulære løsninger og produkter.
 • Tilrettelegge for grønn mobilitet, gående, syklende og legge til rette for delingsøkonomi.
 • Fokus på hvordan parkeringsarealene kan bidra til forbedret Breeam In-Use karakter, GRESB score og grønn økonomi (EU taksonomi).