Hva sier loven?

Aimo Park drifter og administrerer parkeringsområder på vegne av grunneier og gårdeiere. Her gjelder parkeringsforskriften, eiendomsrett og avtaleloven.

En grunneier er den som er den faktiske eier av en grunneiendom. Grunneieren kan enten være en eller flere privatpersoner, en institusjon, et firma, en kommune, en fylkeskommune eller staten. En grunneier kan i prinsippet sies å være eier av rettighetene på grunneiendommen.

En grunneier kan velge å sette en profesjonell aktør, som er et privat parkeringsselskap, til å administrere og drifte parkeringsområdet og eventuelle områder rundt hvor man kan kjøre/parkere med et kjøretøy (les grønt areal).

Grunneier fastlegger bestemmelsene som gjelder for området sammen med det private parkeringsselskapet. Bestemmelsene skal følge vilkårene som er forankret i parkeringsvilkårene.

Aimo Park skilter parkeringsområdet i henhold til parkeringsforskriften. Skiltingen skal være tydelig for fører som parkerer på området, jfr. parkeringsforskriften § 22 og § 26. Informasjonsskilt skal være lett tilgjengelig på området, jfr. parkeringsforskriften § 22.

Områder Aimo Park drifter er delt opp i 2 kategorier:

Kategori 1 er allment tilgjengelig og vil være skiltet med vedlegg 1 skilt, jfr. parkeringsforskriften § 22.

Kategori 2 er områder som er reserverte og er derfor ikke allment tilgjengelig. Det er kun de som har avtalt rett til å parkere på disse områdene som kan parkere. Disse områdene er skiltet med Aimo Park profilerte skilt i henhold til parkeringsforskriften § 26.

Hvis man parkerer i strid med vilkårene/ bestemmelsene for et parkeringsområde vil dette kunne medføre en kontrollsanksjon, jfr. parkeringsforskriften § 36.

Satsen på kontrollsanksjonen er fastsatt i henhold til parkeringsforskriften § 36, og kan ikke endres av hverken grunneier eller parkeringsselskapet.

Vi gjør oppmerksom på at det er fører som har en plikt til å undersøke hvilke bestemmelser og vilkår som gjelder på et parkeringsområde.

Parkeringsklagenemnda uttalte på prinsipielt grunnlag at bilfører har plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig parkert, jfr. vegtrafikkloven § 5 første ledd. Dette innebærer at bilfører aktivt må undersøke hvorvidt det er parkeringsregulerende skilt på stedet og følge anvisningene og vilkårene som er gitt for å kunne parkere lovlig. Bestemmelsen angir en streng aktsomhetsnorm, og dette innebærer at aktsomhetsplikten ikke er begrenset til å omfatte det bilfører ser fra førersetet eller stående ved kjøretøyet. Dersom bilfører er ukjent på stedet og/eller det er mørkt, regn, snø eller lignende skjerpes aktsomhetsplikten ytterligere.

I henhold til parkeringsforskriften § 37 første ledd er fører solidarisk ansvarlig for kontrollsanksjoner som er ilagt.

Når en kontrollsanksjon skrives ut overdras denne automatisk til Arvato Finans AS Org nr 994210130, som inndriver det utestående beløpet. Kontrollsanksjonen skal derfor alltid betales inn til Arvato innenfor betalingsfristen angitt på kontrollsanksjonen. Betalingsinformasjonen, KID, kontonummer og beløp fremkommer på kontrollsanksjonen.