Personvernerklæring

Når du bruker Aimo Parks parkeringstjenester og andre relaterte tjenester, er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger om deg. Det er viktig for oss å ivareta ditt personvern og tilby deg best mulig service.

Innledning

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss. Vår behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norske personopplysningsloven, parkeringsloven, bokføringsloven og annet relevant regelverk.

I forbindelse med behandlingen beskrevet i denne personvernerklæring, er Aimo Park behandlingsansvarlig ved daglig leder.

Aimo Park Norway AS

Adresse: Ole Deviks vei 6C, 0666 Oslo

Telefon: 21 00 76 70

Epost: kunde@aimopark.no

For forespørsler knyttet til denne personvernerklæring, dine rettigheter eller vår behandling av dine personopplysninger, ta kontakt gjennom:

personvern@aimopark.no

Dine personopplysninger

Aimo Park samler inn og behandler personopplysninger for å drive sin parkeringsvirksomhet effektivt, sikre sikkerhet av områder driftes av Aimo Park og for å gi deg best mulig opplevelse med hensyn til våre produkter og tjenester.

Ved inngåelse av et abonnement eller leie en av våre parkeringsplasser, behandler vi dine personopplysninger slik at vi kan oppfylle vår avtale med deg. Når du bruker parkeringsområder driftet av Aimo Park etter en avtale vi har med din arbeidsgiver, gjelder fortsatt vårt behov for å oppfylle våre avtaleforpliktelser som behandlingsgrunnlag.

Når du parkerer i et parkeringsanlegg der kjøretøyets registreringsnummer registreres vil kjennemerket bli lagret og denne personopplysningen behandles for å oppfylle avtalen med deg (gi parkering for betalt/registrert tid) samt for at Aimo Park skal få betaling for parkeringen (våre legitime interesser). Dette gjelder både når registreringsnummeret er registrert manuelt av deg som kunde eller ved kameraløsning med automatisk nummergjenkjenning. 

Bruk av videoovervåking på parkeringsområder driftet av Aimo Park er knyttet til vårt behov for å forhindre tyveri og hærverk. I enkelte tilfeller brukes de også til å gi deg support, når du kontakter kundeservice i forbindelse med din parkering. I begge situasjoner er behandlingsgrunnlaget våre legitime interesser.

Ved utstedelse av kontrollsanksjon, behandler vi dine personopplysninger kun etter det som loven tillater oss og slik at vi kan kreve inndrivelse. Behandlingsgrunnlaget er oppfyllelse av avtale og våre legitime interesser.

Videre behandler vi personopplysninger om deg som du oppgir når du kontakter Aimo Park for support eller sender en klage på en kontrollsanksjon utstedt av oss. Behandlingsgrunnlaget er våre legitime interesser.

De personopplysningene som behandles i hvert eneste tilfelle er begrenset til det som er nødvendig til å kunne oppfylle formålet de er samlet inn for. Type opplysninger som behandles er avhengig av ditt kundeforhold med oss. Følgende er en liste av personopplysninger vi kan behandle om deg:

 • Kontaktdetaljer (fullt navn, adresse, postnummer, land, by, telefonnummer, e-postadresse og tittel)
 • Bankkontonummer
 • Maskert kredittkort nummer
 • Registreringsnummer (kjøretøy)
 • Fotografier (ved utstedelse av kontrollsanksjoner og kamerastyrte parkeringssystemer)
 • Opplysninger om ulovlig eller upassende adferd
  Fødselsdato
 • Plasseringsdetaljer
 • Videoopptak
 • Signaturer


Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter:

 • Rett til innsyn i personopplysninger som Aimo Park behandler om deg og rett til å få vite hvordan personopplysningene behandles
 • Rett til å korrigere og supplere unøyaktige, utdaterte eller ufullstendige personopplysninger
 • Rett til å be oss å slette eller begrense behandling av dine personopplysninger, under spesifikke omstendigheter
 • Rett til å motsette deg bruken av dine personopplysninger for markedsføring
 • Rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst
 • Rett til å klage til Datatilsynet
 • Rett til å be oss å levere dine personopplysninger på et lesbart og vanlig format til deg selv eller en annen virksomhet (dataportabilitet)

Utøvelse av dine rettigheter er gratis og kan gjøres ved å sende en henvendelse til: personvern@aimopark.no. Benytt gjerne Datatilsynets mal for innsynsbegjæring, som du finner her. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Trenger du hjelp med noe eller videre informasjon, vennligst ta kontakt med: kunde@aimopark.no.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med vår personvernansvarlig eller klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på www.datatilsynet.no

Hvem utleverer vi dine personopplysninger til og hvem utleverer dem til oss? 

Vi kan dele dine personopplysninger med leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne og etter vår instruks. Disse heter databehandler og vi har en databehandleravtale på plass med hver eneste av dem, for å sikre at behandling skjer kun etter lov og vår instruks. Disse selskapene er våre databehandlere:

 • Giant Leap
 • Superoffice
 • Swarco
 • Paracard
 • Intrum Justitia
 • Arvato
 • Easypark
 • Cale
 • Nets
 • Google


Våre databehandlere behandler dine data kun innenfor EU/EØS-område.

Videre kan vi være lovlig forpliktet til å utlevere dine personopplysninger til myndigheter som Politi, Skatteetaten eller Rettsvesen.

Når vi selger inndrivelse rettigheter som gjelder deg til et annet selskap, blir de den behandlingsansvarlige for inndrivelsesprosessen og behandlingen som skjer for å utføre inndrivelse. Per i dag, selger vi slike rettigheter i noen tilfeller til Arvato Finance AS og Intrum Justitia. Disse selskapene har plikt til å informere deg om dine rettigheter og hvordan de behandler dine personopplysninger.

 

Lagring og sletting av personopplysninger

Aimo Park behandler personopplysninger kun for de formålene identifisert ovenfor. Når disse formålene er oppnådd, sletter vi data:

 • Personopplysninger som behandles for oppfyllelsen av en avtale, slettes etter 2 år etter at avtalen er oppfylt/kundeforholdet er avsluttet, med mindre vi er lovpålagt å oppbevare dem lenger. Fakturaer oppbevares i 5 år, jf. bokføringsloven § 13.
 • For personopplysninger som behandles knyttet til klager eller kontakt med kundeservice, sletter vi personopplysningene 12 måneder etter at saken er avsluttet.
 • Kameraopptak oppbevares i maksimalt 7 døgn
 • Personopplysningene som behandles etter ditt samtykke slettes ved samtykkes utløp eller ved at du trekker tilbake ditt samtykke, med mindre det er et annet grunnlag for videre behandling.
 • Personopplysninger behandlet i forbindelse med manuelle registreringer av registreringsnumre (tastet av kunden selv ved ankomst og evt. avreise fra p-området) oppbevares i 13 måneder. Dette gjøres siden vi har behov for å lagre opplysningene i en slik periode i tilfellet tvist om en kontrollsanksjon utstedt i forbindelse med den aktuelle parkeringen. Tiden er beregnet ut fra klagefristen til Aimo Park på 3 uker (+ en ukes postgang); jf. parkeringsforskriften § 44- i tillegg til klagefristen til Parkeringsklagenemnda på 12 måneder, jf. parkeringsforskriften § 45.
 • Personopplysninger innhentet ved automatisk nummergjenkjenning (kameraløsning) lagres i 3 år i tråd med den alminnelige foreldelsesfristen, siden betaling av parkeringsavgiften kan skje etterskuddsvis ved faktura eller nettbetaling ved denne løsningen. Fakturaer oppbevares i 5 år, jf. bokføringsloven § 13.
 • Personopplysninger innhentet ved korttidsparkering i bomanlegg med kamera (der billett kobles mot kjøretøyets kjennemerke og betaling skjer før avreise) lagres i 62 dager.
 • Personopplysninger behandlet i forbindelse med kontrollsanksjoner, som anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger, oppbevares i 5 år, jf. § 13. For kontrollsanksjoner som blir inndrevet, lagrer vi opplysninger så lenge inndrivelsesprosessen og eventuell rettsgang pågår.

Sikkerhet for dine personopplysninger

Aimo Park bruker sikkerhetstiltak på sin hjemmeside og i appen for å minimere risikoen for at vi eksponerer deg og ditt utstyr for fare. Videre gir Aimo Park opplæring til sine ansatte i personvern for at de skal kunne ta riktige avgjørelser i forbindelse med behandling av dine data.  Aimo Park begrenser tilgangen til personopplysninger etter behovet våre ansatte har til å kunne utføre sine oppgaver.

 

Endringer og oppdateringer

Hvis det skulle skje endringer i våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre et behov for å oppdatere personvernerklæringen eller informasjonskapslerspolicy. Endringer blir kommunisert og gjort oppmerksomhet om i vår nettside og appen.