Vilkår

VILKÅR FOR KJØP OG BRUK AV PARKERINGSTJENESTER

KORTTID

1. INNLEDNING OG INFORMASJON OM AIMO PARK NORWAY AS MV. 
Disse vilkårene gjelder for kjøp av alle ulike predefinerte og manuelt angitte korttidsprodukter (Parkeringstjenesten/Parkeringstjenestene) gjennomført via www.aimopark.no og andre nettsteder drevet av Aimo Park Norway AS. Selger av Parkeringstjenestene er Aimo Park Norway AS (heretter Aimo Park), org nr 946 359 106, forretningsadresse: Ole Deviks vei 6c, 0666 Oslo. Henvendelser til Aimo Park, herunder eventuelle klager rettes til Aimo Park Norway AS, postboks 6514 Etterstad, 0606 Oslo, +47 21 00 76 70 eller per e-post til kunde@aimopark.no. Aimo Park er registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret. 

Ved bestilling av Parkeringstjenester fra Aimo Park aksepterer kunden at disse vilkårene gjelder i forholdet mellom kunde og Aimo Park. 

2. BESTILLING/AVTALEINNGÅELSE 
Bestilling skjer via prosedyren angitt på Aimo Parks nettsider for bestilling. Avtale om bruk av Parkeringstjenesten anses inngått når du har betalt for tjenesten i henhold til prosedyre på nettsiden og mottatt din bestillingsbekreftelse. 

3. HVA PARKERINGSTJENESTEN OMFATTER 
Parkeringstjenesten gjelder rett til å benytte en parkeringsplass iht til den nærmere angivelse og i det tidsrom som er angitt i den mottatte bestillingsbekreftelsen. 

4. ANGRERETT 
Kunden har angrerett etter angrerettloven av 20. juni 2014 på bestilling av Parkeringstjenester som er gjort via internett. Angreretten utøves ved at kunden melder tydelig fra til Aimo Park om at angreretten benyttes. Slik melding kan inngis ved at kunden sender inn det vedlagte angrerettskjemaet eller ved henvendelse til Aimo Park per post eller e-post til adressene angitt i punkt 1 overfor. Frist for å benytte angreretten er 14 dager etter at avtalen er inngått. Når angreretten benyttes, bortfaller partenes forpliktelser etter avtalen. Eventuell forhåndsbetaling vil bli tilbakebetalt og registrering av kjøretøy for adgang til parkeringsområdene vil annulleres. Dersom du bestiller en Parkeringstjeneste med oppstart mindre enn 14 dager fra bestilling, så vil dette innebære at du har anmodet om oppstart av levering av tjenesten før utløp av angreretten. Ved en slik anmodning om oppstart av levering, så aksepterer du at Aimo Park påbegynner levering av tjenesten før angrefristen er utløpt. Dersom du benytter din angrerett innen fristen, men etter at levering av Parkeringstjenesten er påbegynt, har Aimo Park rett til å kreve betaling av et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunkt du gir melding om bruk av angreretten. Dersom levering av den aktuelle Parkeringstjeneste er påbegynt etter anmodning og er fullstendig levert før utløpet av angrefristen, ved at hele bestillingsperioden er utløpt før angreretten benyttes, har kunden ikke angrerett etter at tjenesten er levert, jf angrerettloven § 22 bokstav c). Kundens rettigheter etter kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven gjelder uavhengig av og i tillegg til reglene om angrerett. 

5. PRISER/LEIE 
Parkeringsplassene er priset per produkt/varighet. Prisene er dynamiske og kan endres uten forvarsel ved endringer i kapasitet/tilbud/etterspørsel. Pris er beregnet på grunnlag av produkt eller tidspunktet du velger å gjennomføre bestillingen på. Alle priser på nettsiden er angitt i NOK og inkluderer Merverdiavgift etter gjeldende satser. 

6. BETALINGSBETINGELSER 
Alle Parkeringstjenester forhåndsbetales ved bestilling. Betaling skjer via kredittkort. 

7. ADGANG TIL PARKERINGSOMRÅDER - KUNDEIDENTIFIKASJON

7.1. Bruk av parkeringsområdet med forhåndsbestilt plass 

7.1.1. Parkering før og etter forhåndsbestilt parkeringstid – Anlegg med bom 
Dersom inn- og utkjøringstidspunktet endrer seg fra det du har bestilt (hvis du f.eks. ankommer tidligere enn angitt i bestillingen, eller reiser senere enn bestilt), vil dette resultere i at du må betale ordinær korttidstakt på det aktuelle parkeringsområdet. Betaling vil i så fall kreves før du forlater parkeringsanlegget. 

7.1.2. Parkering før og etter forhåndsbestilt parkeringstid – Anlegg uten bom 
Dersom inn- og utkjøringstidspunktet endrer seg fra det du har bestilt (hvis du f.eks. ankommer tidligere enn angitt i bestillingen, eller reiser senere enn bestilt), må du betale på ordinær måte på automat eller med EasyPark (mobilparkering). Parkerer du utenom forhåndsbestilt tid uten å betale på ordinær måte, vil du risikere å motta en kontrollsanksjon. 

7.2. Innkjøring- og utkjøringsprosedyre 

7.2.1. Innkjøring og utkjøringsprosedyre – Anlegg med bom og QR-kode 
Når du kjører til innkjøringsbommen ved det parkeringsanlegget du har bestilt plass, er det viktig at du følger de instruksjonene du har fått tilsendt på din bestillingsbekreftelse. Ved innkjøring må QR-kode på bestillingsbekreftelsen scannes i søyle. Du vil da motta en billett fra innkjøringssøylen. Denne benyttes ved utkjøring direkte. Vennligst sørg for at du er forberedt og har med deg koden (på utskrift/papir). Dersom du ikke medbringer din korrekte referansekode kan dette medføre at du ikke får tilgang til parkeringsområdet. 

7.2.2. Innkjøring og utkjøringsprosedyre – Anlegg med bom, kamera og kjennemerkegjenkjenning 
Når du kjører til innkjøringsbommen ved det parkeringsanlegget du har bestilt plass, er det viktig at du følger de instruksjonene du har fått tilsendt på din bestillingsbekreftelse. I parkeringsanlegg med kamera vil kjennemerket på kjøretøyet du la inn ved bestilling bli lest og du vil motta en parkeringsbillett fra innkjøringssøyle. Denne benyttes ved utkjøring direkte. Vennligst påse at du la inn riktig kjennemerke ved bestilling. Dersom ikke riktig kjennemerke ble angitt ved bestilling, vil dette medføre at du ikke får tilgang til parkeringsområdet. 

7.2.3. Innkjøring og utkjøringsprosedyre – Anlegg uten bom/Åpne områder (Kjennemerke som P-bevis) 
Når du kjører inn til parkeringsanlegget/området du har bestilt plass, er det viktig at du følger de instruksjonene du har fått tilsendt på din bestillingsbekreftelse. I åpne parkeringsanlegg uten bom vil ditt kjennemerke være ditt «digitale P-bevis». Vennligst påse at du la inn riktig kjennemerke ved bestilling. Dersom ikke riktig kjennemerke ble angitt ved bestilling, kan dette medføre at du får en kontrollsanksjon. 

8. BRUK AV PARKERINGSOMRÅDER 
Parkering skal skje på den eller de plasser som følger av avtalen og innenfor oppmerkede felter. Bilvask, service, reparasjoner mv. tillates ikke utført i parkeringsanlegget eller på områder i tilknytning til parkeringsanlegget. Forøvrig forplikter kunden seg til å overholde de ordensregler som måtte bli fastsatt av Aimo Park. Dette innbefatter også å i korte perioder frastå fra å bruke plassen dersom Aimo Park må sperre av hele eller deler av området pga. vedlikehold og/eller reparasjoner. Aimo Park skal tilstrebe å varsle slike avsperringer ved oppsetting av skilt/plakater i så god tid som mulig. Parkeringsområdet skal kun benyttes til parkering av kjøretøy. Parkeringsområdet skal ikke benyttes til lagring eller hensetting av gjenstander eller kjøretøy uten gyldig registreringsnummer. Aimo Park forbeholder seg retten til å fjerne hensatte eiendeler eller uregistrerte kjøretøy for kundens regning. Fremleie av parkeringsplass er ikke tillatt. 

Bruk av parkeringsområdet skjer uten ansvar for Aimo Park, herunder eventuelle forsinkelser som måtte oppstå ved at utkjøringsporten ikke fungerer som forutsatt osv. Kunden er ansvarlig for skade eller ulempe som han eller andre som han har gitt adgang til garasjeanlegget påfører person, bygning med tekniske anlegg, biler eller annet gods, under ferdsel i garasjeanlegget. Aimo Park er ikke ansvarlig for tyveri eller skade som måtte bli påført kundens kjøretøy uansett årsak. Parkeringstjenestene må ikke brukes på annen måte enn forutsatt i avtalen uten skriftlig samtykke fra Aimo Park. 

9. OPPSIGELSE OG OPPHØR AV AVTALEN 
Avtalen utløper automatisk på det tidspunkt som er angitt i bestillingsbekreftelsen. Aimo Park forbeholder seg retten til å si opp avtalen før utløp for det tilfellet at Aimo Parks leieavtale for det aktuelle parkeringsområde, uavhengig av årsak, opphører. Kunden vedtar fravikelse uten søksmål og dom ved avtalens opphør eller dersom leie ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 tredje ledd bokstav a) og b), og kan ikke motregne i krav mot Aimo Park uten at motkravet er erkjent av Aimo Park eller rettskraftig avgjort. 

10. GJELDENDE REGELVERK FOR AIMO PARKS VIRKSOMHET 
Aimo Parks virksomhet er underlagt reglene i forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer av 18. mars 2016. Ved endringer i forskriften forbeholder Aimo Park seg rett til å endre disse vilkårene for å samsvare med forskriftens regler

11. PERSONVERN 

11.1. Personvernpolicy 
Alle personopplysninger du gir oss når du bruker nettstedet eller bestiller tjenester fra Aimo Park vil bli brukt i henhold til våre retningslinjer for personvern. Aimo Park følger gjeldende norsk personvernlovgivning. Alle personopplysninger som samles inn via våre nettsider behandles i tråd med de til enhver tid gjeldende regler. Aimo Park er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Kundens rettigheter følger av personopplysningsloven. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger til Aimo Park. Kunden står fritt til å be om informasjon om behandlingen av personopplysninger som finner sted i tilknytning til Aimo Parks tjenester. Kunden har også rett til å kreve retting av uriktige opplysninger. henvendelser som gjelder personvern rettes til Aimo Park til de adresser og telefonnumre angitt i punkt 1 overfor. 

11.2. Innsamling av personopplysninger 
Formålet med innsamling av personopplysningene er at Aimo Park skal kunne yte tjenester til kundene. Aimo Park samler inn personopplysninger fra kunder ved bestilling av Parkeringstjenester eller dersom kunder etterspør informasjon om andre av Aimo Parks tjenester. Personopplysninger som samles inn er e-postadresse, navn, adresse, telefonnummer og kredittkortnummer. 

11.3. Innsamling av øvrige opplysninger 
Aimo Park samler også inn enkelte opplysninger om maskinvaren og programvaren til kundene (cookies). Disse opplysningene kan være: IP-adresse, web-lesertype, operativsystem, domenenavn, tilgangstid og henvisende områdeadresser. Denne informasjonen brukes til å drive tjenesten, opprettholde kvaliteten på tjenesten og gi generell statistikk for bruken av nettsidene. Slike opplysninger blir ikke knyttet til dine personlige opplysninger. 

11.4. Bruk av personopplysninger 
Aimo Park bruker personopplysningene for å kunne levere produkter og tjenester og annen informasjon som du ber om, eller som er nødvendig i forbindelse med kjøp av produkter eller tjenester. Det benyttes også for å varsle deg om nye spesialtilbud, oppdatert informasjon og andre nye tjenester fra Aimo Park, men kun hvis du har samtykket til det på forhånd. Aimo Park utleverer, med unntak av det som følger ovenfor, bare opplysningene til andre når dette er i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger oppbevares sikkert og konfidensielt og kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. 

12. GENERELT 
Avtaler med Aimo Park inngått via internett eller telefon er undergitt gjeldende kjøpslovgivning. Aimo Park forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene ved behov. For den enkelte bestilling gjelder vilkårene som var gjeldende da den aktuelle bestilling ble gjort. Aimo Park er medlem av Parkeringsklagenemnda. 

ABONNEMENT 

1. INNLEDNING OG INFORMASJON OM AIMO PARK NORWAY AS MV. 
Disse vilkårene gjelder for kjøp av abonnementsprodukter (Parkeringstjenesten/Parkeringstjenestene) gjennomført via www.aimopark.no, andre nettsteder drevet av Aimo Park Norway AS, e-post eller via Aimo Parks telefonbaserte bestillingssystem.
Selger av Parkeringstjenestene er Aimo Park Norway AS (heretter Aimo Park), org nr 946 359 106, forretningsadresse: Ole Deviks vei 6c, 0666 Oslo. Henvendelser til Aimo Park, herunder eventuelle klager, rettes til Aimo Park Norway AS, postboks 6514 Etterstad, 0606 Oslo, +47 21 00 76 70 eller per e-post til kunde@aimopark.no. 
Ved bestilling av Parkeringstjenester fra Aimo Park aksepterer kunden at disse vilkårene gjelder i forholdet mellom kunde og Aimo Park. 

2. BESTILLING/AVTALEINNGÅELSE 
Bestilling skjer via prosedyren angitt på Aimo Parks nettsider for bestilling, via e-posthenvendelse eller via Aimo Parks telefonbaserte bestillingssystem. Avtale om bruk av Parkeringstjenesten anses inngått når du har betalt for tjenesten i henhold til prosedyre på nettsiden og/eller mottatt din bestillingsbekreftelse. 

3. HVA ABONNEMENTET OMFATTER 
Abonnementet gjelder det antall parkeringsplasser i den/de kategori(er) og på den/de plass(er) som angitt i din bestillingsbekreftelse. Ved leie av fri-flyt plass har kunden ikke krav på fast plass, men har kun rett til å benytte den til enhver tid ledige parkeringsplass. Aimo Park er ikke ansvarlig for at det til enhver tid finnes ledige plasser. Dersom det ikke er ledig plass vil kunden, hvis mulig, få anvist alternativ plass etter henvendelse til Aimo Park. Aimo Park kan heller ikke garantere at ingen uvedkommende tar seg til rette og parkerer på en fast merket plass. 

4. ANGRERETT 
Kunden har angrerett etter angrerettloven av 20. juni 2014 på bestilling av Parkeringstjenester som er gjort via internett eller telefontjeneste. 
Angreretten utøves ved at kunden melder tydelig fra til Aimo Park om at angreretten benyttes. Slik melding kan inngis ved at kunden sender inn det vedlagte angrerettskjemaet eller ved henvendelse til Aimo Park per post eller e-post til adressene angitt i punkt 1 overfor. Frist for å benytte angreretten er 14 dager etter at avtalen er inngått. Når angreretten benyttes, bortfaller partenes forpliktelser etter avtalen. Eventuell forhåndsbetaling vil bli tilbakebetalt og registrering av kjøretøy for adgang til parkeringsområdene vil annulleres. Dersom du bestiller en Parkeringstjeneste med oppstart mindre enn 14 dager fra bestilling, så vil dette innebære at du har anmodet om oppstart av levering av tjenesten før utløp av angreretten. Ved en slik anmodning om oppstart av levering, så aksepterer du at Aimo Park påbegynner levering av tjenesten før angrefristen er utløpt. Dersom du benytter din angrerett innen fristen, men etter at levering av Parkeringstjenesten er påbegynt, har Aimo Park rett til å kreve betaling av et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunkt du gir melding om bruk av angreretten. Kundens rettigheter etter kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven gjelder uavhengig av og i tillegg til reglene om angrerett. 

5. PRISER/LEIE 
Priser for de ulike Parkeringstjenestene fremgår på Aimo Parks nettsider eller etter avtale med Aimo Parks utleiepersonell. Din pris/leie vil fremgå av den mottatte bestillingsbekreftelse. I tillegg til leie tilkommer eventuelt depositum eller engangssum for parkeringsbevis/adgangskort/portåpner/nøkkel og fakturagebyr ved hver fakturering dersom faktura pr. post er valgt. Aimo Park har rett til å regulere prisen/leien i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen eller i henhold til markedsleie for tilsvarende leieforhold med skriftlig varsel som følger oppsigelsestiden for den aktuelle Parkeringstjeneste. Eventuelle endringer i offentlige avgifter eller innføring av nye offentlige avgifter vil bli belastet kunden fra det tidspunktet endringene trer i kraft. 

6. BETALINGSBETINGELSER 
Betaling skjer i henhold til utsendt faktura eller trekk fra kredittkort. Betalingsintervall (månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig) fremgår av din bestillingsbekreftelse. Faktura sendes per e-post eller post. 

7. ADGANG TIL PARKERINGSOMRÅDER – KUNDEIDENTIFIKASJON

7.1. Parkeringsanlegg med registrering av kjennetegn/registreringsnummer 
Kunden må registrere kjennetegn/registreringsnummer på det/de kjøretøy som skal benytte Parkeringstjenesten(e). Slik registrering og eventuell senere omregistrering, ref nedenfor, gjøres av kunden selv på Aimo Parks nettsider eller via kundens mobil. Registreringen gir rett til å benytte den eller de aktuelle Parkeringstjenestene for det eller de kjøretøy som er registrert hos Aimo Park. Kunden kan registrere et ubegrenset antall kjøretøy som abonnementet kan benyttes for, men kunden kan til enhver tid kun ha registrert så mange aktive kjøretøy som den aktuelle avtalen gjelder for. Hvilke kjøretøy som skal være aktive må kunden selv registrere hos Aimo Park til enhver tid via nettside eller mobil. Gjelder avtalen leie av en parkeringsplass, kan kunden således kun ha registrert ett aktivt kjøretøy av gangen. Det er adgang til å endre hvilke(t) kjøretøy som kan benytte Parkeringstjenesten(e). Dette gjøres ved å endre det eller de registrerte registreringsnummer på nettsidene til Aimo Park eller via kundens mobil. Det er kun adgang til å benytte Parkeringstjenesten(e) for det eller de kjøretøy som er registrert hos Aimo Park til enhver tid. Dersom korrekt kjennetegn/registreringsnummer ikke er registrert, kan kunden bli ilagt en kontrollsanksjon av Aimo Parks kontrollører. Dette håndheves strengt i den hensikt å sørge for at det til enhver tid skal være tilgjengelige plasser for de som legitimt leier parkeringsplass av Aimo Park. Ilagte kontrollsanksjoner kan ikke påregnes å bli trukket tilbake.

7.2. Parkeringsanlegg med adgangskort og/eller parkeringsbevis 
Ved inngåelse av avtale utstedes det et antall parkeringsbevis/adgangskort/portåpner/nøkkel som tilsvarer det antall plasser avtalen gjelder for. Det er kundens plikt å påse at parkeringsbeviset alltid ligger godt synlig, og fullt lesbart utenfra, i bilens frontrute når parkeringsanlegget benyttes. Man kan ikke parkere uten gyldig parkeringsbevis. Kopi av parkeringsbevis ansees ikke som gyldig parkeringsbevis. Dersom kunden ikke har mottatt parkeringsbevis fra Aimo Park innen oppstart av leieperioden, plikter kunden å selv kontakte Aimo Park for å få tilsendt dette. Dersom kunden ikke medbringer parkeringsbevis som angitt overfor ved bruk av parkeringsanlegget, må kunden betale alminnelig takst for parkering. Dersom takst ikke er betalt, kan kunden bli ilagt en kontrollsanksjon av Aimo Parks kontrollører. Dette håndheves strengt i den hensikt å sørge for at det til enhver tid skal være tilgjengelige plasser for de som legitimt leier parkeringsplass av Aimo Park. Ilagte kontrollsanksjoner kan ikke påregnes å bli trukket tilbake. Ditt parkeringsbevis/adgangskort/portåpner/nøkkel er din identifikasjon som leiekunde. Vårt personell har ikke mulighet til å gi dispensasjon fra bruk av parkeringsbevis/adgangskort/portåpner/nøkkel. Tap av parkeringsbevis/adgangskort/portåpner/nøkkel skal meddeles Aimo Park skriftlig snarest mulig. Nytt parkeringsbevis/adgangskort/portåpner/nøkkel vil ikke utstedes før skriftlig melding om tap av parkeringsbevis er mottatt av Aimo Park. Det betales depositum eller en engangssum for nøkkel/adgangskort/portåpner. Dersom denne mistes tilfaller hele 
Depositumet/engangssummen Aimo Park og kunden må betale nytt depositum/engangssum for å få utstedt ny nøkkel/adgangskort/portåpner. 

For parkeringsbevis betales ikke depositum men et gebyr på kr. 200,00 dersom parkeringsbevis mistes og erstatningsbevis må utstedes. 
Parkeringsbeviset/nøkkelen/adgangskortet er kun gyldig på/ i det parkeringsanlegg denne 
avtalen gjelder for, og inntil utløpt oppsigelsestid, eller hevet avtale ved mislighold fra kundens side. 

7.3. Parkeringsanlegg med avvikende ordninger - tilleggsopplysninger 
Enkelte anlegg kan ha ordninger som avviker fra det som er beskrevet i punkt 7.1 og 7.2 overfor. Enkelte anlegg har f.eks. nattestengt, det kan være maksimumsgrenser for høyde på kjøretøy etc. Slike spesifikasjoner, ordninger og tilleggsopplysninger vil fremkomme på nettsiden. Kunden er ansvarlig for å sette seg inn i dette materialet. 

8. BRUK AV PARKERINGSOMRÅDER 
Parkering skal skje på den eller de plasser som følger av avtalen og innenfor oppmerkede felter. Bilvask, service, reparasjoner mv. tillates ikke utført i parkeringsanlegget eller på områder i tilknytning til parkeringsanlegget. Forøvrig forplikter kunden seg til å overholde de ordensregler som måtte bli fastsatt av Aimo Park. Dette innbefatter også å i korte perioder frastå fra å bruke plassen dersom Aimo Park må sperre av hele eller deler av området pga. vedlikehold og/eller reparasjoner. Aimo Park skal tilstrebe å varsle slike avsperringer ved oppsetting av skilt/plakater i så god tid i forkant som mulig. 


Parkeringsområdet skal kun benyttes til parkering av kjøretøy. Parkeringsområdet skal ikke benyttes til lagring eller hensetting av gjenstander eller kjøretøy uten gyldig registreringsnummer. Aimo Park forbeholder seg retten til å fjerne hensatte eiendeler eller uregistrerte kjøretøy for kundens regning. Fremleie av parkeringsplass er ikke tillatt.


Bruk av parkeringsområdet skjer uten ansvar for Aimo Park, herunder eventuelle forsinkelser som måtte oppstå ved at utkjøringsporten ikke fungerer som forutsatt osv. Kunden er ansvarlig for skade eller ulempe som han eller andre som han har gitt adgang til garasjeanlegget påfører person, bygning med tekniske anlegg, biler eller annet gods, under ferdsel i garasjeanlegget. Aimo Park er ikke ansvarlig for tyveri eller skade som måtte bli påført kundens kjøretøy uansett årsak. Parkeringstjenestene må ikke brukes på annen måte enn forutsatt i avtalen uten skriftlig samtykke fra Aimo Park. 

9. ENDRINGER AV AVTALEN 
Endringer i avtalen, f.eks. reduksjon i antall plasser eller bytte til en annen abonnementstjeneste kan skje ved henvendelse til Aimo Park. Endringer som innebærer reduksjon eller bortfall av en tjeneste vil først tre i kraft etter utløp av oppsigelsestiden for den relevante Parkeringstjeneste.

10. OPPSIGELSE OG OPPHØR AV AVTALEN 
Parkeringstjenesten begynner å løpe på det tidspunkt som er angitt i din bestillingsbekreftelse. 
Dersom det er angitt et utløpstidspunkt for Parkeringstjenesten på nettsiden eller bestillingsbekreftelse, utløper avtalen automatisk på det angitte tidspunkt. Dersom det ikke er angitt noe utløpstidspunkt, løper avtalen inntil kunden eller Aimo Park sier opp avtalen, ref nedenfor. 
Avtalen kan sies opp av både kunde og Aimo Park med slik frist som er avtalt for den enkelte Parkeringstjeneste. Oppsigelsestiden kan være 1 måned, 3 måneder, 6 måneder eller 12 måneder. Oppsigelsestid følger betalingsfrekvens.


Oppsigelsesfristene løper fra den 1. i måneden etter at oppsigelse mottas av Aimo Park. Dersom det for eksempel er avtalt en oppsigelsestid på 1 måned og du sender en oppsigelse den 15. mars, vil oppsigelsestiden begynne å løpe 1. april og avtalen utløpe 30. april. Dersom avtalt oppsigelsestid er 3 måneder, vil avtalen løpe til og med 30. juni. Oppsigelse skal skje skriftlig. Oppsigelse fra kunden sendes per post eller e-post til Aimo Park til adressene angitt i punkt 1 overfor. Aimo Park forbeholder seg retten til å si opp avtalen med kortere varsel for det tilfellet at Aimo Parks leieavtale for det aktuelle parkeringsområde, uavhengig av årsak, opphører.


Dersom kunden har mottatt parkeringsbevis/adgangskort/portåpner/nøkkel skal dette returneres snarest etter opphør av avtalen. Ved fortsatt bruk av parkeringsplass etter avsluttet/hevet avtale vil Aimo Park fakturere full leie frem til bruken opphører, eventuelt ilegge kontrollsanksjon eller foreta borttauing for kundens regning og risiko. Innbetalt depositum vil utbetales til kunden når parkeringsbevis/adgangskort/portåpner/nøkkel er levert tilbake til Aimo Park (gjelder ikke innbetalt engangssum). Legg ved kontonummer sammen med adgangskort/portåpner/nøkkel når dette sendes inn. 


Aimo Park har rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold. Manglende betaling anses som vesentlig mislighold. Utestående leie kan kreves oppgjort ved utlevering av eventuelt borttauede kjøretøy. Kunden vedtar fravikelse uten søksmål og dom ved avtalens opphør eller dersom leie ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 tredje ledd bokstav a) og b), og kan ikke motregne i krav mot Aimo Park uten at motkravet er erkjent av Aimo Park eller rettskraftig avgjort.

11. GJELDENDE REGELVERK FOR AIMO PARKS VIRKSOMHET 
Aimo Parks virksomhet er underlagt reglene i forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer av 18. mars 2016. Ved endringer i forskriften forbeholder Aimo Park seg rett til å endre disse vilkårene for å samsvare med forskriftens regler. 

12. PERSONVERN

12.1. Personvernpolicy 
Alle personopplysninger kunden gir oss når kunden bruker nettstedet eller bestiller tjenester fra Aimo Park vil bli brukt i henhold til våre retningslinjer for personvern. 
Aimo Park følger gjeldende norsk personvernlovgivning. Alle personopplysninger som samles inn via våre nettsider behandles i tråd med de til enhver tid gjeldende regler. Aimo Park er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger. 
Kundens rettigheter følger av personopplysningsloven. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger til Aimo Park. Kunden står fritt til å be om informasjon om behandlingen av personopplysninger som finner sted i tilknytning til Aimo Parks tjenester. Kunden har også rett til å kreve retting av uriktige opplysninger. henvendelser som gjelder personvern rettes til Aimo Park til de adresser og telefonnumre angitt i punkt 1 overfor.

12.2. Innsamling av personopplysninger 
Formålet med innsamling av personopplysningene er at Aimo Park skal kunne yte tjenester til kundene. Aimo Park samler inn personopplysninger fra kunder ved bestilling av Parkeringstjenester eller dersom kunder etterspør informasjon om andre av Aimo Parks tjenester. Personopplysninger som samles inn er e-postadresse, navn, adresse, telefonnummer og kredittkortnummer.

12.3. Innsamling av øvrige opplysninger 
Aimo Park samler også inn enkelte opplysninger om maskinvaren og programvaren til kundene (cookies). Disse opplysningene kan være: IP-adresse, web-lesertype, operativsystem, domenenavn, tilgangstid og henvisende områdeadresser. Denne informasjonen brukes til å drive tjenesten, opprettholde kvaliteten på tjenesten og gi generell statistikk for bruken av nettsidene. Slike opplysninger blir ikke knyttet til dine personlige opplysninger.

12.4. Bruk av personopplysninger 
Aimo Park bruker personopplysningene for å kunne levere produkter og tjenester og annen informasjon som du ber om, eller som er nødvendig i forbindelse med kjøp av produkter eller tjenester. Det benyttes også for å varsle deg om nye spesialtilbud, oppdatert informasjon og andre nye tjenester fra Aimo Park, men kun hvis du har samtykket til det på forhånd. Aimo Park utleverer, med unntak av det som følger ovenfor, bare opplysningene til andre når dette er i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger oppbevares sikkert og konfidensielt og kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

12. GENERELT 
Avtaler med Aimo Park inngått via internett eller telefon er undergitt gjeldende kjøpslovgivning. 
Aimo Park forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene ved behov. For den enkelte bestilling gjelder vilkårene som var gjeldende da den aktuelle bestilling ble gjort. Aimo Park er medlem av Parkeringsklagenemnda.

ABONNEMENT - APP

VILKÅR FOR ELEKTRONISKE PARKERINGSAVTALER – AIMO PARK NORWAY AS

1. INNLEDNING OG INFORMASJON OM AIMO PARK NORWAY AS MV.
Disse vilkårene gjelder for opprettelse av brukerprofil og kjøp av parkeringsavtaler/ abonnementsprodukter (heretter betegnet som Parkeringsavtalen) gjennomført via www.aimopark.no, andre nettsteder drevet av Aimo Park Norway AS, e-post, via Aimo Parks telefonbaserte bestillingssystem eller via mobilapplikasjon (App). Selger av Parkeringsavtalene er Aimo Park Norway AS (heretter Aimo Park), organisasjonsnummer 946 359 106, forretningsadresse: Ole Deviks vei 6c, 0666 Oslo. Henvendelser til Aimo Park, herunder eventuelle klager, rettes til Aimo Park Norway AS, postboks 6514 Etterstad, 0606 Oslo, +47 21 00 76 70 eller per e-post til kunde@aimopark.no.
Ved opprettelse av brukerprofil og/eller bestilling av Parkeringsavtale fra Aimo Park aksepterer brukeren at disse vilkårene gjelder i forholdet mellom brukeren og Aimo Park. Parkeringsavtalen er et elektronisk produkt, og den tekniske løsningen leveres av vår underleverandør Giant Leap Technologies. Det er inngått databehandleravtale med denne underleverandøren.

2. BESTILLING/AVTALEINNGÅELSE
Bestilling av brukerprofil og/eller abonnement/Parkeringsavtale skjer via prosedyren angitt på Aimo Parks nettsider og/eller App for bestilling. Avtale om opprettelse av brukerprofil og/eller bruk av Parkeringsavtalen anses inngått når brukeren har bestilt og bekreftet disse vilkårene på nettsiden og/eller i App.

Avtalen er gyldig fra tidspunktet når bruker har aksepterer disse vilkårene.

3. OPPRETTELSE AV BRUKERPROFIL
Brukeren må opprette en brukerprofil før Parkeringsavtale/Abonnement kan kjøpes.

Ved opprettelse av brukerprofil gis brukeren rett til å benytte Tjenesten til å bestille og betale for parkering/andre produkter som tilbys gjennom den aktuelle Tjenesten.


4. HVA PARKERINGSAVTALEN/ABONNEMENTET OMFATTER
Parkeringsavtalen omfatter og er gyldig for det antall parkeringsplasser/samtidig parkerte kjøretøy i den/de kategori(er) og på den/de parkeringsanlegg/plass(er) som ble valgt ved kjøp. Ved leie av fri-flyt plass har brukeren ikke krav på fast plass, men har kun rett til å benytte det antall til enhver tid ledige parkeringsplass(er) på det aktuelle området regulert for aktuell brukergruppe/ abonnementstype – tilsvarende det antall parkeringsplasser abonnementet/kjøpet omfatter.

Aimo Park er ikke ansvarlig for at det til enhver tid finnes ledige plasser. Dersom det ikke er ledig plass vil brukeren, hvis mulig, få anvist alternativ plass etter henvendelse til Aimo Park. Aimo Park kan heller ikke garantere at ingen uvedkommende tar seg til rette og parkerer på en fast merket plass. Aimo Park er ikke økonomisk ansvarlig i slike tilfeller, men vil så langt mulig tilby alternativ parkeringsplass etter henvendelse til Aimo Park.

Ved abonnement tilknyttet p-anlegg der bruk av adgangsenhet er nødvendig for å komme inn i p-anlegget inkluderer abonnementet også slik adgangsenhet.

5. ANGRERETT
Brukeren har angrerett etter angrerettloven av 20. juni 2014 på bestilling av Parkeringsavtaler som er gjort via internett eller telefontjeneste.
Angreretten utøves ved at brukeren melder tydelig fra til Aimo Park om at angreretten benyttes. Slik melding kan inngis ved henvendelse til Aimo Park per post eller e-post til adressene angitt i punkt 1 overfor. Frist for å benytte angreretten er 14 dager etter at avtalen er inngått. Når angreretten benyttes, bortfaller partenes forpliktelser etter avtalen. Eventuell forhåndsbetaling vil bli tilbakebetalt. Dersom du bestiller en Parkeringsavtale med oppstart mindre enn 14 dager fra bestilling, så vil dette innebære at du har anmodet om oppstart av levering av tjenesten før utløp av angreretten. Ved en slik anmodning om oppstart av levering, så aksepterer du at Aimo Park påbegynner levering av tjenesten før angrefristen er utløpt. Dersom du benytter din angrerett innen fristen, men etter at levering av Parkeringsavtalen er påbegynt, har Aimo Park rett til å kreve betaling av et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunkt du gir melding om bruk av angreretten.
Brukerens rettigheter etter kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven gjelder uavhengig av og i tillegg til reglene om angrerett.

6. BRUKERENS GENERELLE PLIKTER
Brukeren er ansvarlig for at registrerte opplysninger er korrekte.
Brukeren er ansvarlig for at innloggingsopplysninger, som f.eks. brukernavn og passord, oppbevares på en betryggende måte og ikke røpes til uvedkommende.


Brukeren er ansvarlig for at betalingskort som er registrert er gyldig, ikke sperret og med dekning for beløp som til enhver tid kan belastes, før den enkelte abonnements-/parkeringsperiode påbegynnes. Brukeren er forpliktet til å registrere nytt betalingskort i god tid før det eksisterende betalingskortet utløper.


Brukeren er ansvarlig for alle parkeringer som via appen foretas med kjøretøy som har gyldig kjennemerke og at norske kjøretøy som benyttes er registrert i Motorvognregisteret. Brukeren har således ansvaret for urettmessig bruk av appen. Ved eventuelt tap av kjøretøy skal Brukeren straks logge inn i Tjenesten og sperre det aktuelle kjøretøyet for bruk av Parkeringsavtalen. Brukeren er ansvarlig for å sikre at kjennemerket foran og bak på kjøretøyet er lesbart.

Brukeren er ansvarlig for at Parkeringsavtale er registrert for korrekt parkeringsanlegg og sone og at registreringsnummer for kjøretøy(et) som skal benyttes er korrekt registrert.

Brukeren er ansvarlig for at nødvendig informasjon for utsendelse av faktura, elektronisk eller pr. post, er korrekt. Dersom faktura ikke betales innen betalingsfristen eller registrert betalingskort ikke kan belastes faller retten til parkering bort. Aimo Park kan i et slikt tilfelle deaktivere brukerens registrerte kjennemerke. Kontrollsanksjon kan bli utstedt ved parkering uten gyldig registrering eller ved annen feilparkering.

7. ADGANG TIL PARKERINGSOMRÅDER – BRUKERIDENTIFIKASJON

7.1. Parkeringsanlegg med registrering av kjennemerke/registreringsnummer

7.1.1 Brukerens plikter

Brukeren må registrere kjennetegn/registreringsnummer på det/de kjøretøy som skal benytte Parkeringsavtalen(e). Slik registrering og eventuell senere omregistrering, ref. nedenfor, gjøres av brukeren selv via brukerens mobiltelefon eller web/nettside. Registreringen gir rett til å benytte den eller de aktuelle Parkeringsavtalene for det eller de kjøretøy som er registrert hos Aimo Park. Brukeren kan registrere det antall kjøretøy som er gitt tillatelse for i Parkeringsavtalen, men brukeren kan til enhver tid kun parkere med det antall aktive kjøretøy som den aktuelle avtalen gjelder for. Hvilke kjøretøy som skal være aktive må brukeren selv registrere hos Aimo Park til enhver tid via mobil eller web/nettside. Det er adgang til å endre hvilke(t) kjøretøye som kan benytte Parkeringsavtalen(e). Dette gjøres ved å endre det eller de registrerte registreringsnummer via brukerens mobiltelefon eller web/nettside.


7.1.2. Særlig om «åpne anlegg» (uten automatisk kjennemerkeregistrering)
Det er som nevnt ovenfor kun adgang til å benytte Parkeringsavtalen(e) for det eller de kjøretøysom er registrert hos Aimo Park til enhver tid. Dersom korrekt kjennetegn/registreringsnummer ikke er registrert, kan brukeren bli ilagt en kontrollsanksjon av Aimo Parks kontrollører. Det samme gjelder dersom parkeringen skjer med et registrert kjøretøy som ikke er valgt som aktivt i parkeringsavtalen, eller dersom flere kjøretøy enn du har parkeringsavtale for parkeres samtidig (selv om alle kjøretøyene er registrert i applikasjonen). Dette håndheves strengt i den hensikt å sørge for at det til enhver tid skal være tilgjengelige plasser for aktive kjøretøykjøretøykjøretøyer/bruker som leier parkeringsplass av Aimo Park. Ilagte kontrollsanksjoner kan ikke påregnes å bli trukket tilbake.


7.1.3 Parkeringsanlegg med automatisk registrering av kjennemerke/ registreringsnummer
Ved parkering i parkeringsanlegg med automatisk kjennemerkeregistrering vil kjøretøyets kjennemerke bli automatisk registrert ved inn- og utkjøring av parkeringsanlegget. Dersom det er registrert feil informasjon i avtalen, herunder men ikke begrenset til feil kjennemerke, feil nummer på bankkort, p-anlegg eller tidsperiode, vil det automatisk bli utstedt faktura for påløpt parkeringstid dersom det ikke blir betalt for parkeringen registrert på kjennemerket som finnes i avtalen. I slike tilfeller tilkommer også et fakturagebyr. Det samme gjelder ved parkering med annen kjøretøy enn den som er registrert som aktiv i avtalen.

7.2. Parkeringsanlegg med avvikende ordninger - tilleggsopplysninger
Enkelte anlegg kan ha ordninger som avviker fra det som er beskrevet i punkt 6.1.1 overfor. Enkelte anlegg har f.eks. nattestengt, det kan være maksimumsgrenser for høyde på kjøretøy etc. Slike spesifikasjoner, ordninger og tilleggsopplysninger fremkomme på produktbeskrivelse i App eller på Aimo Parks hjemmeside www.aimopark.no Brukeren er selv ansvarlig for å sette seg inn i denne informasjonen.
Dersom det er behov for kontroll av adgangsenhet ved inn- og utkjøring av det aktuelle p-anlegget vil adgangsenhet være inkludert i abonnementet, som nevnt i punkt 4.

8. BETALINGSBETINGELSER
Betaling skjer ved trekk fra betalingskort eller faktura, i tråd med avtalt betalingsmåte for den enkelte Parkeringsavtale.

Ved betaling i App vil betalingsformidler foreta en kontroll av om det er penger/dekning på konto ved første gangs betaling med det enkelte betalingskort. Dette skjer ved et trekk på 10 kroner, som blir tilbakeført av betalingsformidler i etterkant. Det kan gå opp til 3 virkedager før beløpet er tilbake på brukers konto.
Registrering av betalingskort og betaling blir behandlet av ekstern kortinnløser, som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.
Ved parkering i parkeringsanlegg med automatisk kjennemerkeregistrering vil kortet bli automatisk belastet ved utkjøring av anlegget dersom brukeren har forhåndsregistrert betalingskort tilknyttet Aimo Park Easy. Brukeren har alternativt mulighet til å betale på automat før utkjøring fra parkeringsanlegget eller på nett innen 48 timer etter utkjøring. Dersom betaling ikke skjer på noen av de ovennevnte måtene utstedes faktura, som sendes til kjøretøyets registrerte eier. Ved utstedelse av faktura påløper et faktura-/administrasjonsgebyr.

Brukeren er som nevnt ovenfor selv ansvarlig for at all informasjon, herunder kjennemerke, er korrekt registrert – bl.a. ved forhåndsregistrering av betalingskort/Aimo Park Easy-avtale, ved betaling til automat før utkjøring og på nett. Dersom det foreligger feil ved registrert informasjon som nevnt i punkt 6.1. vil det automatisk utstedes faktura til kjøretøyet som sto parkert i p-anlegget, og fakturagebyr påløper.
I tillegg til leiebeløpet tilkommer system- og serviceavgift. Avgiften belastes månedlig pr abonnementsplass etter de til enhver tid gjeldende satser. Pr mai 2024 er satsen kr. 29 pr plass pr måned. Satsen justeres årlig i tråd med KPI. Første justering vil skje pr januar 2025.

9. BRUK AV PARKERINGSOMRÅDER
Parkering skal skje på den eller de parkeringsanlegg og oppstillingsplass(er) som følger av avtalen og innenfor skiltede/oppmerkede felter. Bilvask, service, reparasjoner mv. tillates ikke utført i parkeringsanlegget eller på områder i tilknytning til parkeringsanlegget. Forøvrig forplikter brukeren seg til å overholde de ordensregler som måtte bli fastsatt av Aimo Park. Dette innbefatter også å i korte perioder frastå fra å bruke plassen dersom Aimo Park må sperre av hele eller deler av området pga. vedlikehold og/eller reparasjoner. Aimo Park skal tilstrebe å varsle slike avsperringer ved oppsetting av skilt/plakater i så god tid i forkant som mulig.
Parkeringsområdet skal kun benyttes til parkering av kjøretøy. Parkeringsområdet skal ikke benyttes til lagring eller hensetning av gjenstander eller kjøretøy/kjøretøy uten gyldig registreringsnummer. Aimo Park forbeholder seg retten til å fjerne hensatte eiendeler eller uregistrerte kjøretøy for brukerens regning og risiko. Fremleie av parkeringsplass er ikke tillatt.

Bruk av parkeringsområdet skjer uten ansvar for Aimo Park, herunder eventuelle forsinkelser som måtte oppstå ved at utkjøringsporten ikke fungerer som forutsatt osv. Brukeren er ansvarlig for skade eller ulempe som han eller andre som han har gitt adgang til parkeringsanlegget påfører person, bygning med tekniske anlegg, biler eller annet gods, under ferdsel i parkeringsanlegget. Aimo Park er ikke ansvarlig for tyveri eller skade som måtte bli påført brukerens kjøretøy uansett årsak. Parkeringsavtalene må ikke brukes på annen måte enn forutsatt i avtalen uten skriftlig samtykke fra Aimo Park.

10. PRISENDRING
Den avtalte pris for Abonnementet/Parkeringsavtalen økes årlig i tråd med konsumprisindeksen. I særlige tilfeller kan prisen økes ytterligere; i tråd med markedspris. Prisendringer varsles brukeren senest 1 måned før endringen trer i kraft, uavhengig av avtalens varighet og oppsigelsestid. Brukeren har rett til å si opp avtalen som følge av prisendringen. I et slikt tilfelle vil det ikke bli foretatt prisjustering i oppsigelsestiden.


Aimo Park har rett til å regulere prisen/leien i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen eller i henhold til makedsleie for tilsvarende leieforhold med skriftlig varsel some følger oppsigelsestiden for den aktuelle Parkeringstjeneste.
I tillegg til leiebeløpet tilkommer system- og serviceavgift. Avgiften belastes månedlig pr abonnementsplass etter de til enhver tid gjeldende satser. Pr mai 2024 er satsen kr. 29 pr plass pr måned. Satsen justeres årlig i tråd med KPI. Første justering vil skje pr januar 2025.

11. REKLAMASJON
Brukere som ønsker å reklamere grunnet feil i Parkeringsavtalen skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at feilen ble eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon sendes til Aimo Park Norway AS.

12. BEGRENSNING AV AIMO PARK NORWAY SITT ANSVAR
Aimo Park er ikke ansvarlig for Brukerens skade dersom en teknisk funksjon som Parkeringsavtalen er avhengig av ikke fungerer, eksempelvis, men ikke begrenset til kameralesing, betalingsfunksjon, mobiltelefon/nettdekning eller e-postleveranse. Aimo Park Norway er i alle tilfeller ikke ansvarlig for indirekte tap.

13. OPPSIGELSE OG OPPHØR AV AVTALEN
Parkeringsavtalen begynner å løpe på det tidspunkt som er angitt ved kjøp av Parkeringsavtalen.
Dersom det er angitt et utløpstidspunkt for det parkeringsproduktet brukeren har kjøpt, utløper avtalen automatisk på det angitte tidspunkt. Dersom det ikke er angitt noe utløpstidspunkt, løper avtalen med månedlig automatisk fornyelse inntil brukeren eller Aimo Park sier opp avtalen, ref. nedenfor.


Avtalen kan sies opp av både bruker og Aimo Park med slik frist som er avtalt for den enkelte Parkeringsavtale. Aimo Park kan også si opp avtalen med skriftlig varsel dersom Aimo Park slutter å tilby Tjenesten, endrer Tjenesten vesentlig eller av andre årsaker ikke opprettholder Tjenesten. Ved opphør av avtalen bortfaller ikke partenes uoppgjorte forpliktelser overfor hverandre, herunder Brukerens utestående betalingsforpliktelser.


Dersom eventuell adgangsenhet som nevnt i punkt 4 ikke er tilbakelevert til Aimo Park innen 14 dager etter at avtaleforholdet er avsluttet vil bruker bli fakturert 1500 kroner som erstatning for adgangsenheten. Prisen gjelder pr august 2021 og vil årlig bli justert tilsvarende konsumprisindeksen.

14. MISLIGHOLD
Partene har rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig eller gjentatt mislighold av denne avtale eller vilkårene for den enkelte Parkeringsavtale. Partenes rettigheter og plikter opphører i tilfellet fra tidspunktet for hevingen.
Kjøpsloven gjelder for øvrig i avtaleforholdet.

15. RETTSLIGE RAMMER OG ENDRINGER
Aimo Parks virksomhet er underlagt reglene i forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer av 18. mars 2016. Ved endringer i denne forskriften eller andre lover, forskrifter og offentlige regler forbeholder Aimo Park seg rett til å endre disse vilkårene for at de skal samsvare med forskriftenes regler.

16. PERSONVERN

16.1. Personvernpolicy
Alle personopplysninger brukeren oppgir ved å benytte nettstedet eller bestiller tjenester fra Aimo Park vil bli brukt i henhold til våre retningslinjer for personvern.


Aimo Park følger gjeldende norsk personvernlovgivning. Alle personopplysninger som samles inn via våre nettsider behandles i tråd med de til enhver tid gjeldende regler. Aimo Park er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger tilknyttet brukerprofil og abonnement/Parkeringsavtaler som reguleres i denne avtalen.


Brukerens rettigheter følger av personopplysningsloven. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger til Aimo Park. Brukeren står fritt til å be om informasjon om behandlingen av personopplysninger som finner sted i tilknytning til Aimo Parks tjenester. Brukeren har også rett til å kreve retting av uriktige opplysninger, innsyn i egne lagrede personopplysninger, sletting av personopplysninger m.m. Se mer om dette i personvernerklæringen på www.aimopark.no. Henvendelser som gjelder personvern rettes til Aimo Park Norway til de adresser og telefonnumre angitt i punkt 1 ovenfor.

16.2. Innsamling av personopplysninger
Formålet med innsamling av personopplysningene er at Aimo Park skal kunne yte tjenester til brukerne. Aimo Park samler inn personopplysninger fra bruker ved bestilling av Parkeringsavtaler. Personopplysninger som samles inn er registreringsnummer på kjøretøy, e-postadresse, navn, adresse, telefonnummer og kortnummer på betalingskort. Det er kun noen få sifre som lagres i Tjenesten (anonymisert kortnummer)

Dersom Parkeringsavtalen er knyttet til tilhørighet, som f.eks. ansettelsesforhold, bolig, leieforhold osv. eller andre særskilte vilkår vil også andre personopplysninger som f.eks. ansattnummer, leilighetsnummer eller lignende samles inn. I tilknytning til personopplysningene kan tid og sted for parkeringer også bli lagret, f.eks. ved parkering i anlegg med automatisk kjennemerkeregistrering.

16.3. Innsamling av øvrige opplysninger
Aimo Park samler også inn enkelte opplysninger om maskinvaren og programvaren til brukerne (cookies). Disse opplysningene kan være: IP-adresse, web-lesertype, operativsystem, domenenavn, tilgangstid og henvisende områdeadresser. Denne informasjonen brukes til å drive tjenesten, opprettholde kvaliteten på tjenesten og gi generell statistikk for bruken av nettsidene. Slike opplysninger blir ikke knyttet til dine personlige opplysninger.

16.4. Bruk av personopplysninger
Aimo Park bruker personopplysningene for å kunne levere produkter og tjenester og annen informasjon som du ber om, eller som er nødvendig i forbindelse med kjøp av produkter eller tjenester. Det benyttes også for å varsle deg om nye spesialtilbud, oppdatert informasjon og andre nye tjenester fra Aimo Park, men kun hvis du har samtykket til det på forhånd. Aimo Park utleverer, med unntak av det som følger ovenfor, bare opplysningene til andre når dette er i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger oppbevares sikkert og konfidensielt og kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.
Personopplysningene benyttes ikke til andre formål enn de som er angitt i disse vilkår eller i særskilte vilkår for den enkelte Parkeringsavtalen.

17. ENDRING AV VILKÅR
Aimo Park forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene ved behov, dette kan f.eks. skje ved endring av regelverk/lover, markedsendringer og behov for prisjustering. For den enkelte Parkeringsavtalen gjelder vilkårene som var gjeldende da bestilling av tjenesten ble gjort. Endringer som skal gjøres gjeldende for Brukeren skal varsles til brukerens registrert e-post, ved SMS/tekstmelding eller ved pushvarsel senest 1 måned før endringen trer i kraft. Brukeren har i slike tilfeller rett til oppsigelse av avtalen uten at vilkårene endres i oppsigelsestiden.

 

AIMO PARK EASY

VILKÅR FOR ELEKTRONISKE PARKERINGSAVTALER – AIMO PARK NORWAY AS

1. INNLEDNING OG INFORMASJON OM AIMO PARK NORWAY AS MV.
Disse vilkårene gjelder for opprettelse av brukerprofil og kjøp av parkeringsavtaler/ abonnementsprodukter (heretter betegnet som Parkeringsavtalen) gjennomført via www.aimopark.no, andre nettsteder drevet av Aimo Park Norway AS, e-post, via Aimo Parks telefonbaserte bestillingssystem eller via mobilapplikasjon (App). Selger av Parkeringsavtalene er Aimo Park Norway AS (heretter Aimo Park), organisasjonsnummer 946 359 106, forretningsadresse: Ole Deviks vei 6c, 0666 Oslo. Henvendelser til Aimo Park, herunder eventuelle klager, rettes til Aimo Park Norway AS, postboks 6514 Etterstad, 0606 Oslo, +47 21 00 76 70 eller per e-post til kunde@aimopark.no.
Ved opprettelse av brukerprofil og/eller bestilling av Parkeringsavtale fra Aimo Park aksepterer brukeren at disse vilkårene gjelder i forholdet mellom brukeren og Aimo Park. Parkeringsavtalen er et elektronisk produkt, og den tekniske løsningen leveres av vår underleverandør Giant Leap Technologies. Det er inngått databehandleravtale med denne underleverandøren.

2. BESTILLING/AVTALEINNGÅELSE
Bestilling av brukerprofil og/eller abonnement/Parkeringsavtale skjer via prosedyren angitt på Aimo Parks nettsider og/eller App for bestilling. Avtale om opprettelse av brukerprofil og/eller bruk av Parkeringsavtalen anses inngått når brukeren har bestilt og bekreftet disse vilkårene på nettsiden og/eller i App.

Avtalen er gyldig fra tidspunktet når bruker har aksepterer disse vilkårene.

3. OPPRETTELSE AV BRUKERPROFIL
Brukeren må opprette en brukerprofil før Parkeringsavtale/Abonnement kan kjøpes.

Ved opprettelse av brukerprofil gis brukeren rett til å benytte Tjenesten til å bestille og betale for parkering/andre produkter som tilbys gjennom den aktuelle Tjenesten.


4. HVA PARKERINGSAVTALEN/ABONNEMENTET OMFATTER
Parkeringsavtalen omfatter og er gyldig for det antall parkeringsplasser/samtidig parkerte kjøretøy i den/de kategori(er) og på den/de parkeringsanlegg/plass(er) som ble valgt ved kjøp. Ved leie av fri-flyt plass har brukeren ikke krav på fast plass, men har kun rett til å benytte det antall til enhver tid ledige parkeringsplass(er) på det aktuelle området regulert for aktuell brukergruppe/ abonnementstype – tilsvarende det antall parkeringsplasser abonnementet/kjøpet omfatter.

Aimo Park er ikke ansvarlig for at det til enhver tid finnes ledige plasser. Dersom det ikke er ledig plass vil brukeren, hvis mulig, få anvist alternativ plass etter henvendelse til Aimo Park. Aimo Park kan heller ikke garantere at ingen uvedkommende tar seg til rette og parkerer på en fast merket plass. Aimo Park er ikke økonomisk ansvarlig i slike tilfeller, men vil så langt mulig tilby alternativ parkeringsplass etter henvendelse til Aimo Park.

Ved abonnement tilknyttet p-anlegg der bruk av adgangsenhet er nødvendig for å komme inn i p-anlegget inkluderer abonnementet også slik adgangsenhet.

5. ANGRERETT
Brukeren har angrerett etter angrerettloven av 20. juni 2014 på bestilling av Parkeringsavtaler som er gjort via internett eller telefontjeneste.
Angreretten utøves ved at brukeren melder tydelig fra til Aimo Park om at angreretten benyttes. Slik melding kan inngis ved henvendelse til Aimo Park per post eller e-post til adressene angitt i punkt 1 overfor. Frist for å benytte angreretten er 14 dager etter at avtalen er inngått. Når angreretten benyttes, bortfaller partenes forpliktelser etter avtalen. Eventuell forhåndsbetaling vil bli tilbakebetalt. Dersom du bestiller en Parkeringsavtale med oppstart mindre enn 14 dager fra bestilling, så vil dette innebære at du har anmodet om oppstart av levering av tjenesten før utløp av angreretten. Ved en slik anmodning om oppstart av levering, så aksepterer du at Aimo Park påbegynner levering av tjenesten før angrefristen er utløpt. Dersom du benytter din angrerett innen fristen, men etter at levering av Parkeringsavtalen er påbegynt, har Aimo Park rett til å kreve betaling av et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunkt du gir melding om bruk av angreretten.
Brukerens rettigheter etter kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven gjelder uavhengig av og i tillegg til reglene om angrerett.


6. BRUKERENS GENERELLE PLIKTER
Brukeren er ansvarlig for at registrerte opplysninger er korrekte.
Brukeren er ansvarlig for at innloggingsopplysninger, som f.eks. brukernavn og passord, oppbevares på en betryggende måte og ikke røpes til uvedkommende.


Brukeren er ansvarlig for at betalingskort som er registrert er gyldig, ikke sperret og med dekning for beløp som til enhver tid kan belastes, før den enkelte abonnements-/parkeringsperiode påbegynnes. Brukeren er forpliktet til å registrere nytt betalingskort i god tid før det eksisterende betalingskortet utløper.


Brukeren er ansvarlig for alle parkeringer som via appen foretas med kjøretøy som har gyldig kjennemerke og at norske kjøretøy som benyttes er registrert i Motorvognregisteret. Brukeren har således ansvaret for urettmessig bruk av appen. Ved eventuelt tap av kjøretøy skal Brukeren straks logge inn i Tjenesten og sperre det aktuelle kjøretøyet for bruk av Parkeringsavtalen. Brukeren er ansvarlig for å sikre at kjennemerket foran og bak på kjøretøyet er lesbart.

Brukeren er ansvarlig for at Parkeringsavtale er registrert for korrekt parkeringsanlegg og sone og at registreringsnummer for kjøretøy(et) som skal benyttes er korrekt registrert.

Brukeren er ansvarlig for at nødvendig informasjon for utsendelse av faktura, elektronisk eller pr. post, er korrekt. Dersom faktura ikke betales innen betalingsfristen eller registrert betalingskort ikke kan belastes faller retten til parkering bort. Aimo Park kan i et slikt tilfelle deaktivere brukerens registrerte kjennemerke. Kontrollsanksjon kan bli utstedt ved parkering uten gyldig registrering eller ved annen feilparkering.

7. ADGANG TIL PARKERINGSOMRÅDER – BRUKERIDENTIFIKASJON

7.1. Parkeringsanlegg med registrering av kjennemerke/registreringsnummer

7.1.1 Brukerens plikter
Brukeren må registrere kjennetegn/registreringsnummer på det/de kjøretøy som skal benytte Parkeringsavtalen(e). Slik registrering og eventuell senere omregistrering, ref. nedenfor, gjøres av brukeren selv via brukerens mobiltelefon eller web/nettside. Registreringen gir rett til å benytte den eller de aktuelle Parkeringsavtalene for det eller de kjøretøy som er registrert hos Aimo Park. Brukeren kan registrere det antall kjøretøy som er gitt tillatelse for i Parkeringsavtalen, men brukeren kan til enhver tid kun parkere med det antall aktive kjøretøy som den aktuelle avtalen gjelder for. Hvilke kjøretøy som skal være aktive må brukeren selv registrere hos Aimo Park til enhver tid via mobil eller web/nettside. Det er adgang til å endre hvilke(t) kjøretøye som kan benytte Parkeringsavtalen(e). Dette gjøres ved å endre det eller de registrerte registreringsnummer via brukerens mobiltelefon eller web/nettside.


7.1.2. Særlig om «åpne anlegg» (uten automatisk kjennemerkeregistrering)
Det er som nevnt ovenfor kun adgang til å benytte Parkeringsavtalen(e) for det eller de kjøretøysom er registrert hos Aimo Park til enhver tid. Dersom korrekt kjennetegn/registreringsnummer ikke er registrert, kan brukeren bli ilagt en kontrollsanksjon av Aimo Parks kontrollører. Det samme gjelder dersom parkeringen skjer med et registrert kjøretøy som ikke er valgt som aktivt i parkeringsavtalen, eller dersom flere kjøretøy enn du har parkeringsavtale for parkeres samtidig (selv om alle kjøretøyene er registrert i applikasjonen). Dette håndheves strengt i den hensikt å sørge for at det til enhver tid skal være tilgjengelige plasser for aktive kjøretøykjøretøykjøretøyer/bruker som leier parkeringsplass av Aimo Park. Ilagte kontrollsanksjoner kan ikke påregnes å bli trukket tilbake.


7.1.3 Parkeringsanlegg med automatisk registrering av kjennemerke/ registreringsnummer
Ved parkering i parkeringsanlegg med automatisk kjennemerkeregistrering vil kjøretøyets kjennemerke bli automatisk registrert ved inn- og utkjøring av parkeringsanlegget. Dersom det er registrert feil informasjon i avtalen, herunder men ikke begrenset til feil kjennemerke, feil nummer på bankkort, p-anlegg eller tidsperiode, vil det automatisk bli utstedt faktura for påløpt parkeringstid dersom det ikke blir betalt for parkeringen registrert på kjennemerket som finnes i avtalen. I slike tilfeller tilkommer også et fakturagebyr. Det samme gjelder ved parkering med annen kjøretøy enn den som er registrert som aktiv i avtalen.

7.2. Parkeringsanlegg med avvikende ordninger - tilleggsopplysninger
Enkelte anlegg kan ha ordninger som avviker fra det som er beskrevet i punkt 6.1.1 overfor. Enkelte anlegg har f.eks. nattestengt, det kan være maksimumsgrenser for høyde på kjøretøy etc. Slike spesifikasjoner, ordninger og tilleggsopplysninger fremkomme på produktbeskrivelse i App eller på Aimo Parks hjemmeside www.aimopark.no Brukeren er selv ansvarlig for å sette seg inn i denne informasjonen.
Dersom det er behov for kontroll av adgangsenhet ved inn- og utkjøring av det aktuelle p-anlegget vil adgangsenhet være inkludert i abonnementet, som nevnt i punkt 4.

8. BETALINGSBETINGELSER
Betaling skjer ved trekk fra betalingskort eller faktura, i tråd med avtalt betalingsmåte for den enkelte Parkeringsavtale.

Ved betaling i App vil betalingsformidler foreta en kontroll av om det er penger/dekning på konto ved første gangs betaling med det enkelte betalingskort. Dette skjer ved et trekk på 10 kroner, som blir tilbakeført av betalingsformidler i etterkant. Det kan gå opp til 3 virkedager før beløpet er tilbake på brukers konto.
Registrering av betalingskort og betaling blir behandlet av ekstern kortinnløser, som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.
Ved parkering i parkeringsanlegg med automatisk kjennemerkeregistrering vil kortet bli automatisk belastet ved utkjøring av anlegget dersom brukeren har forhåndsregistrert betalingskort tilknyttet Aimo Park Easy. Brukeren har alternativt mulighet til å betale på automat før utkjøring fra parkeringsanlegget eller på nett innen 48 timer etter utkjøring. Dersom betaling ikke skjer på noen av de ovennevnte måtene utstedes faktura, som sendes til kjøretøyets registrerte eier. Ved utstedelse av faktura påløper et faktura-/administrasjonsgebyr.

Brukeren er som nevnt ovenfor selv ansvarlig for at all informasjon, herunder kjennemerke, er korrekt registrert – bl.a. ved forhåndsregistrering av betalingskort/Aimo Park Easy-avtale, ved betaling til automat før utkjøring og på nett. Dersom det foreligger feil ved registrert informasjon som nevnt i punkt 6.1. vil det automatisk utstedes faktura til kjøretøyet som sto parkert i p-anlegget, og fakturagebyr påløper.
I tillegg til leiebeløpet tilkommer system- og serviceavgift. Avgiften belastes månedlig pr abonnementsplass etter de til enhver tid gjeldende satser. Pr mai 2024 er satsen kr. 29 pr plass pr måned. Satsen justeres årlig i tråd med KPI. Første justering vil skje pr januar 2025.

9. BRUK AV PARKERINGSOMRÅDER
Parkering skal skje på den eller de parkeringsanlegg og oppstillingsplass(er) som følger av avtalen og innenfor skiltede/oppmerkede felter. Bilvask, service, reparasjoner mv. tillates ikke utført i parkeringsanlegget eller på områder i tilknytning til parkeringsanlegget. Forøvrig forplikter brukeren seg til å overholde de ordensregler som måtte bli fastsatt av Aimo Park. Dette innbefatter også å i korte perioder frastå fra å bruke plassen dersom Aimo Park må sperre av hele eller deler av området pga. vedlikehold og/eller reparasjoner. Aimo Park skal tilstrebe å varsle slike avsperringer ved oppsetting av skilt/plakater i så god tid i forkant som mulig.
Parkeringsområdet skal kun benyttes til parkering av kjøretøy. Parkeringsområdet skal ikke benyttes til lagring eller hensetning av gjenstander eller kjøretøy/kjøretøy uten gyldig registreringsnummer. Aimo Park forbeholder seg retten til å fjerne hensatte eiendeler eller uregistrerte kjøretøy for brukerens regning og risiko. Fremleie av parkeringsplass er ikke tillatt.

Bruk av parkeringsområdet skjer uten ansvar for Aimo Park, herunder eventuelle forsinkelser som måtte oppstå ved at utkjøringsporten ikke fungerer som forutsatt osv. Brukeren er ansvarlig for skade eller ulempe som han eller andre som han har gitt adgang til parkeringsanlegget påfører person, bygning med tekniske anlegg, biler eller annet gods, under ferdsel i parkeringsanlegget. Aimo Park er ikke ansvarlig for tyveri eller skade som måtte bli påført brukerens kjøretøy uansett årsak. Parkeringsavtalene må ikke brukes på annen måte enn forutsatt i avtalen uten skriftlig samtykke fra Aimo Park.

10. PRISENDRING
Den avtalte pris for Abonnementet/Parkeringsavtalen økes årlig i tråd med konsumprisindeksen. I særlige tilfeller kan prisen økes ytterligere; i tråd med markedspris. Prisendringer varsles brukeren senest 1 måned før endringen trer i kraft, uavhengig av avtalens varighet og oppsigelsestid. Brukeren har rett til å si opp avtalen som følge av prisendringen. I et slikt tilfelle vil det ikke bli foretatt prisjustering i oppsigelsestiden.


Aimo Park har rett til å regulere prisen/leien i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen eller i henhold til makedsleie for tilsvarende leieforhold med skriftlig varsel some følger oppsigelsestiden for den aktuelle Parkeringstjeneste.
I tillegg til leiebeløpet tilkommer system- og serviceavgift. Avgiften belastes månedlig pr abonnementsplass etter de til enhver tid gjeldende satser. Pr mai 2024 er satsen kr. 29 pr plass pr måned. Satsen justeres årlig i tråd med KPI. Første justering vil skje pr januar 2025.

11. REKLAMASJON
Brukere som ønsker å reklamere grunnet feil i Parkeringsavtalen skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at feilen ble eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon sendes til Aimo Park Norway AS.

12. BEGRENSNING AV AIMO PARK NORWAY SITT ANSVAR
Aimo Park er ikke ansvarlig for Brukerens skade dersom en teknisk funksjon som Parkeringsavtalen er avhengig av ikke fungerer, eksempelvis, men ikke begrenset til kameralesing, betalingsfunksjon, mobiltelefon/nettdekning eller e-postleveranse. Aimo Park Norway er i alle tilfeller ikke ansvarlig for indirekte tap.


13. OPPSIGELSE OG OPPHØR AV AVTALEN.
Parkeringsavtalen begynner å løpe på det tidspunkt som er angitt ved kjøp av Parkeringsavtalen.
Dersom det er angitt et utløpstidspunkt for det parkeringsproduktet brukeren har kjøpt, utløper avtalen automatisk på det angitte tidspunkt. Dersom det ikke er angitt noe utløpstidspunkt, løper avtalen med månedlig automatisk fornyelse inntil brukeren eller Aimo Park sier opp avtalen, ref. nedenfor.


Avtalen kan sies opp av både bruker og Aimo Park med slik frist som er avtalt for den enkelte Parkeringsavtale. Aimo Park kan også si opp avtalen med skriftlig varsel dersom Aimo Park slutter å tilby Tjenesten, endrer Tjenesten vesentlig eller av andre årsaker ikke opprettholder Tjenesten. Ved opphør av avtalen bortfaller ikke partenes uoppgjorte forpliktelser overfor hverandre, herunder Brukerens utestående betalingsforpliktelser.


Dersom eventuell adgangsenhet som nevnt i punkt 4 ikke er tilbakelevert til Aimo Park innen 14 dager etter at avtaleforholdet er avsluttet vil bruker bli fakturert 1500 kroner som erstatning for adgangsenheten. Prisen gjelder pr august 2021 og vil årlig bli justert tilsvarende konsumprisindeksen.

14. MISLIGHOLD
Partene har rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig eller gjentatt mislighold av denne avtale eller vilkårene for den enkelte Parkeringsavtale. Partenes rettigheter og plikter opphører i tilfellet fra tidspunktet for hevingen.
Kjøpsloven gjelder for øvrig i avtaleforholdet.

15. RETTSLIGE RAMMER OG ENDRINGER
Aimo Parks virksomhet er underlagt reglene i forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer av 18. mars 2016. Ved endringer i denne forskriften eller andre lover, forskrifter og offentlige regler forbeholder Aimo Park seg rett til å endre disse vilkårene for at de skal samsvare med forskriftenes regler.

16. PERSONVERN
16.1. Personvernpolicy
Alle personopplysninger brukeren oppgir ved å benytte nettstedet eller bestiller tjenester fra Aimo Park vil bli brukt i henhold til våre retningslinjer for personvern.


Aimo Park følger gjeldende norsk personvernlovgivning. Alle personopplysninger som samles inn via våre nettsider behandles i tråd med de til enhver tid gjeldende regler. Aimo Park er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger tilknyttet brukerprofil og abonnement/Parkeringsavtaler som reguleres i denne avtalen.
Brukerens rettigheter følger av personopplysningsloven. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger til Aimo Park. Brukeren står fritt til å be om informasjon om behandlingen av personopplysninger som finner sted i tilknytning til Aimo Parks tjenester. Brukeren har også rett til å kreve retting av uriktige opplysninger, innsyn i egne lagrede personopplysninger, sletting av personopplysninger m.m. Se mer om dette i personvernerklæringen på www.aimopark.no. Henvendelser som gjelder personvern rettes til Aimo Park Norway til de adresser og telefonnumre angitt i punkt 1 ovenfor.

16.2. Innsamling av personopplysninger
Formålet med innsamling av personopplysningene er at Aimo Park skal kunne yte tjenester til brukerne. Aimo Park samler inn personopplysninger fra bruker ved bestilling av Parkeringsavtaler. Personopplysninger som samles inn er registreringsnummer på kjøretøy, e-postadresse, navn, adresse, telefonnummer og kortnummer på betalingskort. Det er kun noen få sifre som lagres i Tjenesten (anonymisert kortnummer)
Dersom Parkeringsavtalen er knyttet til tilhørighet, som f.eks. ansettelsesforhold, bolig, leieforhold osv. eller andre særskilte vilkår vil også andre personopplysninger som f.eks. ansattnummer, leilighetsnummer eller lignende samles inn. I tilknytning til personopplysningene kan tid og sted for parkeringer også bli lagret, f.eks. ved parkering i anlegg med automatisk kjennemerkeregistrering.


16.3. Innsamling av øvrige opplysninger
Aimo Park samler også inn enkelte opplysninger om maskinvaren og programvaren til brukerne (cookies). Disse opplysningene kan være: IP-adresse, web-lesertype, operativsystem, domenenavn, tilgangstid og henvisende områdeadresser. Denne informasjonen brukes til å drive tjenesten, opprettholde kvaliteten på tjenesten og gi generell statistikk for bruken av nettsidene. Slike opplysninger blir ikke knyttet til dine personlige opplysninger.


16.4. Bruk av personopplysninger
Aimo Park bruker personopplysningene for å kunne levere produkter og tjenester og annen informasjon som du ber om, eller som er nødvendig i forbindelse med kjøp av produkter eller tjenester. Det benyttes også for å varsle deg om nye spesialtilbud, oppdatert informasjon og andre nye tjenester fra Aimo Park, men kun hvis du har samtykket til det på forhånd. Aimo Park utleverer, med unntak av det som følger ovenfor, bare opplysningene til andre når dette er i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger oppbevares sikkert og konfidensielt og kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.
Personopplysningene benyttes ikke til andre formål enn de som er angitt i disse vilkår eller i særskilte vilkår for den enkelte Parkeringsavtalen.

17. ENDRING AV VILKÅR
Aimo Park forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene ved behov, dette kan f.eks. skje ved endring av regelverk/lover, markedsendringer og behov for prisjustering. For den enkelte Parkeringsavtalen gjelder vilkårene som var gjeldende da bestilling av tjenesten ble gjort. Endringer som skal gjøres gjeldende for Brukeren skal varsles til brukerens registrert e-post, ved SMS/tekstmelding eller ved pushvarsel senest 1 måned før endringen trer i kraft. Brukeren har i slike tilfeller rett til oppsigelse av avtalen uten at vilkårene endres i oppsigelsestiden.