SiO

Q-Park avtalevilkår for leie av p-plass

Mellom Q-Park AS (Utleier) og registrert og betalende bruker (Leietaker).

Leietaker godtar ved gjennomført kjøp av parkeringstid følgende:

1. Leie utgjør på utstedelsestidspunktet det beløp som er valgt når kjøpet gjennomføres og gjelder for leiet periode. Beløpet er inkl. mva. og skal betales forskuddsvis pr. avtalte periode. 

2. Leieforholdet gjelder det antall parkeringsplasser i den/de kategori(er) og på den/de plass(er) som er angitt for valgt kjøp. Ved leie av plass har Leietaker ikke krav på fast plass, men skal benytte den til enhver tid ledige/ anvist parkeringsplass. Utleier er ikke ansvarlig for at det til enhver tid finnes ledige plasser. Dersom det ikke er ledig plass, vil leietaker hvis mulig, få anvist alternativ plass etter henvendelse til Utleier. 

3. Ved å akseptere avtalevilkårene for leie av p-plass, samt gjennomføre kjøpet, vil registrert kjennemerke bli automatisk lagt inn i vår database og være gyldig i kjøpt periode. Det stilles ikke krav til annen fremlagt dokumentasjon for å parkere ved valgt parkeringsanlegg/ område. Leietaker er ansvarlig for at kjennemerket som er lagt inn i forbindelse med kjøp er i samsvar med det faktiske kjøretøyet som benyttes til parkering. Dersom korrekt kjennemerke ikke er lagt inn ved utført kjøp, kan Leietaker bli ilagt en kontrollavgift av Utleiers ansatte kontrollører. Dette håndheves strengt i den hensikt å sørge for at det til enhver tid skal være tilgjengelige plasser for de som legitimt leier parkeringsplass. Ilagte kontrollavgifter kan ikke påregnes å bli trukket tilbake.

4. Parkering er gyldig i tidsperioden som Leietaker velger ved kjøp og på/ i det parkeringsanlegg/ området kjøpet gjelder for. Det er Leietakers ansvar å sørge for at et evt. løpende kjøp av parkering er/ blir fornyet.

5. Leieforholdet gjelder for den valgte/ betalte tidsperioden uten anledning til oppsigelse helt og/ eller delvis. Kjøpt og betalt parkeringsleie vil ikke bli refundert helt og/ eller delvis midt i tidsperioden uavhengig av årsak. Ved å gjennomføre dette kjøp er Leietaker innforstått med at «Angrefrist» for kjøp av parkeringstid /tjeneste ikke kan påberopes i ettertid. 

6. Utleier har rett til å heve avtalen/ kjøpet med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold. Brudd på ett eller flere av avtalevilkårene for leie av p-plass, anses som vesentlig mislighold. Utestående leie kan kreves oppgjort ved utlevering av borttauede kjøretøy. Leietaker vedtar fravikelse uten søksmål og dom ved leieforholdets opphør eller dersom leie ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 tredje ledd bokstav a) og b), og kan ikke sette frem motregne i krav mot Utleier uten at motkravet er erkjent av Utleier eller rettskraftig avgjort.

7. Parkering skal skje innenfor oppmerkede felter. Bilvask, service, reparasjoner etc. tillates ikke utført ved/ i parkeringsanlegg/ område. Forøvrig forplikter Leietaker seg til å overholde de ordensregler som måtte bli fastsatt av Utleier. Leietaker forplikter seg til å sette seg inn i og følge gjeldende reguleringen på stedet. Dette innbefatter også å i korte perioder frastå fra å bruke plassen dersom Utleier må sperre av hele eller deler av parkeringsanlegget/ området pga. vedlikehold og/eller reparasjoner. Utleier skal tilstrebe å og varsle slike avsperringer i så god tid som mulig, ved oppsetting av informasjonsskilt/ plakater.

8. Parkeringsområdet kan kun benyttes for parkering av kjøretøy/ motorvogn med påmontert kjennemerke synlig for kontroll. Parkeringsområdet skal ikke benyttes til lagring eller hensettelse av gjenstander eller kjøretøy uten gyldig kjennemerke. Utleier forbeholder seg retten til å fjerne hensatte eiendeler eller kjøretøy uten påmontert kjennemerke for Leietakers regning.

9. Fremleie av parkeringsplass(er) er ikke tillatt. Distribusjon av ansatte og/ eller student relaterte rabattkoder er ikke tillatt og vil medføre øyeblikkelig heving av avtalen/ kjøpet.

10. Bruk av parkeringsområdet skjer uten ansvar for Utleier, herunder eventuelle forsinkelser som måtte oppstå ved at evt. port ikke fungerer som forutsatt osv. Leietakeren er ansvarlig for skade eller ulempe som Leietaker eller andre som Leietaker har gitt adgang til området, påfører person, bygning, tekniske anlegg, biler eller annet gods, under ferdsel i/ på området. Utleier er ikke ansvarlig for tyveri eller skade som måtte bli påført Leietakers kjøretøy uansett årsak. Parkeringsplassen/ området må ikke brukes på annen måte enn forutsatt i avtalen uten skriftlig samtykke fra Utleier.
arrow
Online betalingsmidler
Visa
Mastercard